Renditingimused

1. Sõiduki kasutamise tingimused

1.1. Rentnik on kohustatud kasutama rendisõidukit korralikult ja heaperemehelikult, vastavalt lepingus määratud tingimustele ja sihtotstarbele.

1.2. Sõidukit on keelatud kasutada teiste transpordivahendite pukseerimiseks, sõidukspordi treeninguteks ja võistlusteks, õppesõiduks, tasuliste teenuste osutamiseks ning kaubaveoks.

1.3. Sõidukis on keelatud vedada loomi (k.a. väikeloomi) ja suitsetada. Nõuete rikkumisel on trahv 200 €.

1.4. Rentnik võib sõiduki juhtimise loovutada kolmandale isikule üksnes juhul, kui rendifirma on teinud sellekohase märke lepingusse. Loovutades juhtimisõiguse kolmandale isikule, on Rentnik kohustatud tutvustama talle Lepingu tingimusi. Juhtimisõiguse loovutamine kolmandale ei vabasta Rentnikku vastutusest käesoleva Lepingu tingimuste täitmise eest, kusjuures Rentnik vastutab sellisel juhul kolmanda isiku tegevuse või tegevusetuse eest.

1.5. Rentnikul või kolmandal isikul, kellele Rentnik on loovutanud juhtimisõiguse, peab olema Eesti Vabariigis kehtiv juhiluba, vähemalt 3 aastane juhistaaž ja vanus vähemalt 21 eluaastat.

1.6. Rentnik on kohustatud kasutama Sõidukit ainult teedel, mis on teed teeseaduse mõttes ning üldkasutatavatel parkimiskohtadel ja kämpingutes. Keelatud on kasutada sõidukit töömaal tööliste eluasemena ilma Rendileandja loata.


2. Vajalikud dokumendid

2.1. Rendilepingu sõlmimisel tuleb esitada rentniku pass või ID-kaart, juriidilise isiku esindajal ka B kaardi koopia ja volikiri, lepingusse märgitavate juhtide juhiluba, pass või ID-kaart. Autoelamut võib juhtida vähemalt 21 aastane isik, kes omab vähemalt B-kategooria juhiluba ja juhistaaži mitte alla 3 aasta.


3. Rentniku kohustused sõiduki kasutamisel

3.1. Rentnik on kohustatud enne rendiperioodi algust ja Rendifirma poolt sõiduki üleandmist Rentniku valdusse sõiduki põhjalikult üle vaatama võimalike kahjustuste tuvastamiseks. Juhul, kui Rentnik ei tuvasta kahjustusi ega taotle vastava märke tegemist Lepingusse, eeldatakse, et sõiduk on rentimise hetkel tehniliselt korras, väliste puuduste ja riketeta ning Rentnikul ei ole pretensioone sõiduki kohta.

3.2. Sõidukit parkides on Rentnik kohustatud sulgema Sõiduki aknad ja luugid, lukustama Sõiduki uksed ja sisse lülitama signalisatsiooni. Viibides Sõidukiga välisriigis, peab Rentnik tagama Sõiduki ohutuse ning soovitavalt parkima Sõiduki valvega parklasse.

3.3. Rentnik on kohustatud tagama sõiduki dokumentatsiooni ja võtmete säilimise.

3.4. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale kõikide Rentnikule rendiperioodil esitatud trahvinõuete eest täies ulatuses (valesti parkimine, liikluseeskirjade rikkumine jms.). Rendifirmal on õigus nimetatud trahvinõuded Rentnikult sisse nõuda 12 kuu jooksul, juhul kui Rentnik ei ole neid nõudeid Rendifirmale tasunud ja nende nõuete olemasolu ilmneb pärast rendiperioodi lõppemist. Selliste nõuete esitamisel kohustub Rentnik alluma kohesele sundtäitmisele.


4. Rentniku vastutus

4.1. Rentnik vastutab sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustamise eest, mis toimub ajal, kui sõiduk on Rentniku valduses, v.a juhul, kui Rentnik tõendab, et sõiduki hävimine, kaotsiminek või kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast või kolmandast isikust, kellele Rentnik loovutas sõiduki juhtimise vastavalt Lepingu punktile 1.4.

4.2. Rentnik ei vastuta sõiduki hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad sõiduki Lepingujärgse kasutamisega.

4.3. Rentnik on täies ulatuses vastutav sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahju eest, kui:

4.3.1. Sõidukile ja Rendifirmale on tekitatud kahju tahtlikult ja Rentniku süül;

4.3.2. Sõidukit on juhitud alkoholijoobes või mõne muu narkootilise aine mõju all;

4.3.3. Sõidukit on kasutatud Eesti Vabariigi seadusi rikkudes ja seaduse vastastel eesmärkidel (kuriteo sooritamisel vms.);

4.3.4. Sõidukit on kasutatud mitte vastavuses kehtivate liikluseeskirjadega;

4.3.5. Sõidukit on kasutatud käesoleva Lepingu punktis 1 märgitud tingimusi rikkudes;

4.3.6. Rentniku hooletuse või ettevaatamatuse tõttu on sõiduki dokumentatsioon ja/või sõiduki võtmed kaotsi läinud või varastatud;

4.3.7. Rentniku hooletuse (sh p.3.3.6 juhul) või süülise käitumise tõttu on sõiduk kaotsi läinud või varastatud;

4.3.8. Sõidetud on tühja rehviga.

4.4. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama:

4.4.1. Sõidukile või selle seadmetele tekitatud kahjustused täies ulatuses, vastavalt Rendifirma Sõiduki müügi- ja teenindusettevõtte hinnakirjale;

4.4.2. Sõidukilt kaotsiläinud, varastatud või kahjustatud osade ja lisavarustuse maksumuse täies ulatuses punktis 4.4.1. toodu kohaselt juhul, kui tegemist ei ole kindlustusjuhtumiga. Vahetatud varuosad on Rendifirma omand ja kuuluvad utiliseerimisele Rendifirma poolt;

4.4.3. Rentnik on kohustatud tasuma Rendifirmale purunenud rehvi remondikulud summas 100 € ühe purunenud rehvi kohta või rehvi asendamise kulud kui rehv on täielikult purunenud ja muutunud kasutuskõlbmatuks;

4.4.4. Rentnik on kohustatud tasuma tema süül toimunud avarii või muu sõidukile tekitatud kahjustuse tagajärjel sõiduki ajutise kasutuskõlbmatuse tõttu tekkinud sõiduki seisuaja eest Rendifirmale saamata jäänud tulu kuni 30 päeva renditasu ulatuses juhul, kui Rendifirma seda nõuab. Seisuaega arvestatakse avarii või kahjustuse tekkimise päevast kuni sõiduki taaskasutusele võtmise päevani;

4.4.5. Lepingu punktis 4.3 toodud juhtudel on Rentnik kohustatud maksma Rendifirmale saamata jäänud tulu vastavalt Rendifirma hinnakirjale kuni sõiduki sõidukorda viimiseni või sõiduki turuhinna hüvitamiseni Rentniku poolt täies ulatuses.

4.5. Juhul kui Rentniku kasutuses oleval Sõidukil tekib kahjustusi või kui Sõiduk varastatakse, läheb kaotsi või hävib ning kui kahju vastavalt Kindlustustingimustele hüvitatakse Kindlustusfirma poolt, on Rentnik kohustatud tasuma Rendifirmale kindlustuslepingus märgitud omavastutuse summad.

4.6. Rentnik kannab täielikku vastutust sõiduki kui kõrgema ohu allika tekitatud võimaliku kahju eest.

4.7. Kõik käesoleva lepingust tulenevad mistahes rahalised nõuded ja kohustused tuleb Rentnikul täita neljateistkümne (14) päeva jooksul pärast Rendifirmalt vastavasisulise nõude saamisest. Antud summad on Rendileandjal õigus kinni pidada ka tagatisrahast.


5. Rendiperiood

5.1. Rendipäeva pikkuse arvestus käib täispäevades.

5.2. Rendiperiood algab reeglina esimesel rendipäeval alates kella 14.00 ning lõppeb rendiperioodi lõpp-päeval hiljemalt kell 11.00, kui poolte vahel ei ole kokkulepitud teisiti.

5.3. Lühimaks rendiperioodiks kõrghooajal (01.05 – 31.08) on 5 ööpäeva ja muul ajal 3 ööpäeva.

5.4. Rendiperioodi alguse ja lõpu lepivad Rentnik ja Rendileandja kokku täiendavalt ja see kajastub lepingu lisas. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tundi hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest autoelamu tagastamise aja ja/või koha suhtes.

5.5. Autoelamul läbisõidupiirang on 600 km päev. Iga ületatud km eest lisandub 0,5 senti. Summa peetakse kinni tagatisrahast peale reisi lõppu.


6. Renditasu

6.1. Rendihinnas sisaldub tasu sõiduki kasutamise eest, õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust, ning lisaks ühe balloonitäie gaasi hind.

6.2. Renditasu makstakse esitatud arve alusel enne rendiperioodi algust sularahas või pangaülekandega Rendileandja arveldusarvele hiljemalt 3 päeva enne rendiperioodi algust.

6.3. Rendihind ei sisalda autokütuse, sisekoristuse, välise suurpuhastuse (kui auto on väga tugevalt väljast määrdunud), reoveetanki ja WC tühjendamise maksumust.


7. Broneerimine ja tagatisraha

7.1. Autoelamu broneerimistasu on 500 €. Autoelamut saab broneerida meili- või telefoni teel. Peale broneerimist kinnitame 24 tunni jooksul broneeringu võimalikkust, peale mida on võimalik tasuda broneeringu eest esitatud arve alusel.

7.2. Broneerimistasu on omakorda ka tagatisraha. Lepingu lõppedes tagatisraha summas 500 € tagastatakse hiljemalt 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole avastatud varjatud kahjustusi autoelamul ja ei ole saabunud nõudeid kolmandatelt pooltelt võimalikest rikkumistest ja tekitatud kahjudest.

Pretensioonide olemasolu korral kaetakse tagatisrahast kõik lepingus ettenähtud tasud ja trahvid ning ülejääk tagastatakse Rentnikule.

Kindlustusjuhtumi vmt. kahju puhul tagastatakse tagatisraha peale juhtumi lõplikku lahendamist.

 Broneering jõustub peale broneerimistasu laekumist arveldusarvele. Broneeringu jõustumisest kinnitatakse Rentnikule meili- või telefoni teel.

Broneeringust loobumisel broneerimistasu ei tagastata!


8. Rendifirma kohustused

Rendifirma kohustub andma Rentnikule töökorras sõiduki koos ettenähtud dokumentidega kokkulepitud/Rendilepingul märgitud ajal ja kohas. Juhul kui Rendileandja ei anna Sõidukit Rentnikule kokkulepitud ajal ja kohas, on Rentnikul õigus saada allahindlust renditasust või loobuda Lepingust.


9. Sõiduki hooldus, kütus

9.1. Rentnik on kohustatud tasuma sõiduki kütusekulu rendiperioodil. Rendifirma on kohustatud andma sõiduki rendile täis kütusepaagiga ning rentnik on kohustatud sõiduki tagastama täis kütusepaagiga või hüvitama Rendifirmale iga puuduoleva kütuseliitri eest 2 € ja tankimise teenustasu 10 €. Kütuse hulka kütusepaagis arvestatakse sõidukil kütusemõõdiku näidiku alusel. Rentnik on kohustatud Rendifirmale hüvitama kahjud täies ulatuses sõidukisse vale kütuse tankimisega tekitatud kahjude eest.

Autoelamud kasutavad diiselkütust!

9.2. Sõiduki tehnilise hoolduse tööd teostab Rendifirma, Rentnik tagab igapäevase kontrolli sõiduki tehnilise seisukorra üle, kontrollides rehvide seisukorda, mootoriõli ning jahutusvedeliku olemasolu, sõiduki valgustusseadmete, kontrolltulede ja rooliseadmete korrasolekut.

9.3. Rentnik on kohustatud sõiduki tagastama samas seisus, millisena sõiduk talle loovutati, st. puhtana (reoveepaak tühi, wc paak tühi, külmik sulatatud ja puhas, pliit puhastatud, elamu seest koristatud). Sõiduki samas seisus mittetagastamise korral tasub Rentnik teenuste eest vastavalt Rendifirma lisateenuste hinnakirjale. Koristusteenus on võimalik ette tellida Sõiduki broneerimisel.


10. Rentniku kohustused kahjustuste, avarii, rikete või varguste korral

10.1. Rentnik on kohustatud koheselt teavitama Rendifirmat kõikidest sõidukile tekitatud kahjustustest, sõidukiga toimunud avariist, sõiduki vargusest või rikkest.

10.2. Liiklusavarii ja varguse korral on Rentnik kohustatud juhtunust teavitama ka politseid.

10.3. Liiklusavarii korral on Rentnik kohustatud täitma dokumentide juures oleva blanketi “Teade Liiklusõnnetusest”, süüdlase allkirjaga, millega tagatakse süüdlase tuvastus.

10.4. Sõiduki rikke korral on Rentnik kohustatud pöörduma lähimasse autoteenindusse, kooskõlastades remondikoha eelnevalt Rendifirmaga. Üldjuhul on remondikohaks vastava automargi teenindus/esindus. Rendifirmaga kooskõlastamata sõiduki rikete või remondikulusid ei ole Rendifirma kohustatud Rentnikule hüvitama.

10.5. Valduse kaotuse korral tuleb esitada Rendileandjale sõiduki tehniline pass ning võtmed, vastasel juhul kannab Rentnik kulud 100% ulatuses.

10.6. Juhul, kui Rentnik ei toimi vastavalt punktis 11 sätestatule, vastutab ta täies ulatuses kõikide Rendifirmale tekitatud kahjude eest.


11. Rendifirma vastutus sõiduki rikke korral

Rendifirma ei vastuta enne rendiperioodi või selle ajal otseselt ega kaudselt Rentnikule tekkivate kahjude eest (reisi ärajäämine või katkemine, planeeritud marsruudi muutumine jms.), mis tulenevad rendiperioodi katkemise või viivitusega seoses sõiduki rikkega.


12. Sõiduki tagastamine Rendilepinguga ettenähtud ajal

12.1. Sõiduk tuleb tagastada kokkulepitud/Lepingus märgitud ajal ja kohas ning samas seisus, milles Rentnik sõiduki sai. Rendileping loetakse lõpetatuks, kui sõiduk on tagastatud või kui Rentnik on saanud kinnituse sõiduki tagastamise kohta, eelnevalt kokkulepitud/Rendilepingus märgitud paigas.

12.2. Juhul, kui Rentnik ei ole tagastanud sõidukit Rendifirmale kokkulepitud/Rendilepingus märgitud ajal ja kohas ning Rendifirmaga ei ole kokku lepitud Rendilepingu pikendamise osas, teatab Rendifirma politseile sõiduki kadumisest, kuulutab sõiduki tagaotsitavaks ja võib kasutusele võtta muud vajalikud abinõud.

12.3. Rendiperioodi ületamisel ilma sellekohase kokkuleppeta ja Rendifirma nõusolekuta, on Rendifirmal õigus nõuda Rentnikult kahekordset renditasu rendiperioodi ületanud iga päeva eest, lisaks kaotab rentnik õiguse tagatisrahade tagasisaamiseks ja on kohustatud hüvitama kõik järgmise Rentniku poolt esitatud dokumenteeritud kulud (broneeringud, laevapiletid jne), mis on tekkinud seoses sõiduki tagastamise hilinemisega.

12.4. Juhul, kui Rentnik tagastab sõiduki Rendifirmale enne Rendilepingus määratud tähtaega, ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu kasutamata päevade eest.


13. Sõiduki tagastamine

13.1. Autoelamu tagastamisel teostavad sõiduki ülevaatuse Rendileandja ja Rentnik koos, kui ei ole kokkulepitud teisiti.

13.2. Autoelamu tuleb tagastada samas seisukorras, nagu see oli rendile võtmise hetkel, sh. WC kassett ja reoveepaagid tühjendatuna.

13.3. Välipesu ei ole nõutav kui sõiduk ei ole tugevasti, eripuhastust nõudvalt määrdunud. Rendileandjal on õigus nõuda koristusraha kui auto ei ole piisavalt hästi koristatud, vastavalt Rendifirma lisateenuste hinnakirjale.

13.4. Rikked ja vigastused, mida ei olnud rendile andmise hetkel, mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks ja mis ei kuulu kindlustuse raames hüvitamisele, hüvitab Rentnik  Rendifirma poolt valitud remonditöökoja hinnakirja alusel.


14. Rendilepingu katkemine

14.1. Rendifirmal on õigus katkestada Rendileping, kui tuleb ilmsiks, et Rentnik on oluliselt rikkunud Rendilepingutingimusi, on sõidukit rentides esitanud Rendifirmale valeandmed või ei tule toime sõiduki ekspluatatsiooniga.

14.2. Kui sõiduki kasutamine muutub võimatuks sõiduki kahjustuse, rikke, avarii või varguse tõttu, loetakse Rendileping lõppenuks hetkest, millal sellekohane kirjalik informatsioon jõuab Rendifirmani.

14.3. Kui Rendifirma nõuab Lepingu katkemist käeolevas punktis toodud põhjustel, on Rentnik kohustatud sõiduki tagastama Rendifirmale vastavalt Rendifirma poolt määratud juhistele.

14.4. Rendilepingu ülesütlemisel Rendifirma poolt ei ole Rendifirma kohustatud tagastama Rentniku poolt tasutud renditasu ega tagatisraha. Igat juhtumit käsitletakse individuaalselt ja lähtutakse headest tavadest.


15. Tasud

15.1. Kindlustusjuhtumist Rendileandjale mitteteavitamisel tasub Rentnik juhtumist tingitud kasutamata rendipäevade kahekordse renditasu ja hüvitab Rendileandjale kahjujuhtumist tekkinud muud kahjud.

15.2. Kindlustus- või kahjujuhtumist, kolmandate isikute õigusvastasest käitumisest tekkinud kahju hüvitab Rentnik ulatuses, mida ei hüvita kindlustus.

15.3. Sõiduki kahjustamisel (nii seest kui väljast) Rentniku enda või kolmandate isikute poolt hüvitab kahju Rentnik vastavalt autoesinduse hinnakirjale.


Sõidukiga on keelatud sõita Venemaale, Ukrainasse, Valgevenesse, Gruusiasse, Armeeniasse, Azerbaidžaani, Moldovasse ja Türki.


16. Vaidluste lahendamine

Vaidlused lahendatakse Rendifirma ja Rentniku vaheliste läbirääkimiste teel. Juhul, kui Rendi firma ja Rentnik ei jõua kokkuleppele, lahendatakse vaidlused Kuressaare Maakohtus. 

Top